Děkujeme vám za návštěvu

Chcete-li se odhlásit a ukončit návštěvu, klikněte na „OK“


Právní prohlášení pro HillsVet.cz

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 (dále jen „Správce údajů”). Uchováme Vaše osobní údaje v naší databázi a použijeme je pro správu Vašeho profilu, pro reakce na Vaše dotazy ohledně naší společnosti, produktech a službách, dále pro kontaktování Vaší osoby v případě výhry v našich soutěžích, které vyžadují registraci, a pro marketingové účely jako např. rozesílání newletterů, nabídek, průzkumů a dalších informací prostřednictvím emailu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnuté osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi patřícími do skupiny Hill’s Pet Nutrition a pověřenými zpracovateli osobních údajů. Některé z těchto osob mohou sídlit v zemích mimo EU, takže zároveň souhlasíte se sdílením Vašich osobních údajů mimo EU. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze v souladu s příslušnými zákony. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) máte právo vyžádat si informaci o zpracování Vašich osobních údajů a budete-li se domnívat, že Správce údajů nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo: (i) požádat Správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Správce údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.

Společnost Hill's Pet Nutrition, s.r.o. („Hill‘s“) provozuje tuto internetovou stránku jako svou službu pro internetovou komunitu. Obsah (obrázky a text), který je zde umístěn společností Hill's nebo společnostmi patřících do této skupiny a rovněž prostřednictvím společnosti Colgate-Palmolive, je chráněn autorskými právy. Značky, loga, štítky a vzory balení („trademarks“), které se objevují na těchto stránkách, jsou majetkem společnosti Hill's Pet Nutrition Inc., společností patřících do této skupiny nebo poskytovatelů licencí (u nichž je takto uvedeno). Umístěním těchto ochranných známek na svých stránkách neuděluje společnost Hill's žádnou licenci na užívání nebo kopírování těchto materiálů. Tyto ochranné známky označují společnost Hill's jako svého vlastníka pouze na území Spojených států. Příslušný status a způsob značení ochranných známek se může v jednotlivých zemích lišit. Obsah těchto webových stránek si můžete stáhnout pouze za účelem vašeho osobního (nekomerčního) použití. Tento obsah nesmí být dále kopírován a jakýmkoli způsobem upravován.

Společnost Hill's vynakládá přiměřené úsilí, aby poskytovala přesné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky ani jakákoli prohlášení vztahující se k této přesnosti či úplnosti. Společnost se v plném rozsahu povoleném rozhodným právem zříká veškerých záruk, podmínek a dalších ustanovení týkajících se těchto webových stránek a jejich obsahu, včetně jakýchkoli záruk, podmínek a ustanovení, které v tomto ohledu mohou být zahrnuty a které se týkají kvality, vhodnosti pro daný účel, titulu, shody s pravidly nebo jiných příslušných ustanovení.

Společnost Hill's nesmí jednat, a to bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení a body v těchto podmínkách, takovým způsobem, kterým by se zříkala své odpovědnosti nebo kterým by jakkoli omezovala svou odpovědnost za smrt či osobní újmu vzniklou v důsledku vlastní nedbalosti, podvodného jednání, nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze žádným rozhodným právem vyloučit nebo omezit. Jakákoli zákonná práva uživatelů v jejich postavení spotřebitelů nejsou žádnou z těchto podmínek dotčena.

V souladu s předchozími odstavci nebude společnost Hill's v žádném případě odpovědná (ať už z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu) za ztrátu zisku, exemplární nebo zvláštní škody, ztráty z prodeje, ztráty příjmů, ztráty softwaru nebo dat, ztráty počítačových vybavení, ztráty nebo plýtvání času zaměstnanců a zaměstnanců na vysokých postech, jakékoli nepřímé, následné nebo zvláštní ztráty. Tedy, za všechny tyto ztráty, které mohou v určitých případech nastat.

Maximální úhrnná odpovědnost společnosti Hill's vůči vám, v souvislosti s těmito webovými stránkami a na základě smlouvy, včetně případů nedbalosti, je tímto naprosto vyloučena.

Společnost Hill's nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku vaší nemožnosti přístupu na tyto stránky, které společnost Hill's provozuje, nebo škody vzniklé v důsledku prostého spoléhání na informace uvedené na těchto internetových stránkách.

Pokud kliknete na některé odkazy stránek www.HillsVet.com a jiných domén vlastněných a provozovaných společností Hill's či jiným členem nebo firmou skupiny Hill's Group, můžete se dostat i na jiné webové stránky, za které www.HillsVet.com a jiné domény vlastněné a provozované společností Hill's nebo dalšími členy skupiny nenesou žádnou odpovědnost.

Společnost Hill's shromažďuje informace, které vás mohou identifikovat pouze na základě dobrovolnosti. Společnost Hill's používá tyto informace v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou popsány níže.

Jakékoli neosobní informace, sdělení nebo materiály, které zašlete na stránky www.HillsVet.com a na jiné domény vlastněné a provozované společností Hill's či dalšími členy skupiny Hill's Group, nebo takové informace, které zašlete na elektronickou adresu společnosti Hill's, nejsou považovány za důvěrné. Máme plné právo používat a kopírovat tyto informace, a to zcela svobodně a za jakýmkoliv účelem. Konkrétně máme plné právo používat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky obsažené v těchto informacích, a to za jakýmkoli účelem, včetně vývoje, výroby a marketingu výrobků. Veškeré informace, které zašlete na webové stránky www.HillsVet.com a na jiné domény vlastněné a provozované společností Hill's či jinými členy skupiny Hill's Group, musejí být pravdivé a nesmějí porušovat práva ostatních subjektů. Tyto informace musejí mít také legální charakter.

Společnost Hill's si vyhrazuje právo odstraňovat tyto produkty uvedené na stránkách www.HillsVet.com a na jiných doménách vlastněných a provozovaných společností Hill's či jinými členy skupiny Hill's Group. Tato společnost má rovněž právo kdykoli toto právní ustanovení změnit či upravit.

Zásady ochrany soukromí a ochrany osobních údajů dětí

Společnost Hill's dbá na dodržování soukromí dětí. Jsme si vědomi toho, že přítomnost dětí v síti emailových zpráv a internetu vyžaduje speciální přístup týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti informací.

Zvláštní poznámka pro rodiče a pečovatele

Společnost Hill's dbá na dodržování soukromí dětí. Jsme si vědomi toho, že přítomnost dětí v síti emailových zpráv a internetu vyžaduje speciální přístup týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti informací.

Společnost Hill's dodržuje pravidla popsaná v pokynech s názvem Pokyny pro kontrolu dětské inzerce a pro reklamu na internetu („CARU“). Tyto pokyny se vztahují rovněž na on-line služby, včetně pokynů pro systémy shromažďující osobní údaje od nezletilých. Společnost Hill's upomíná a vybízí všechny rodiče k tomu, aby kontrolovali a sledovali on-line aktivity svých dětí. Pomozte nám chránit soukromí svých dětí, aby nikdy nedošlo k úniku e-mailové zprávy nebo osobních údajů na tuto nebo jinou webovou stránku bez vašeho svolení.

Jaké informace shromažďujeme? Co budeme s těmito údaji dělat?

Informace, které mohou být základem pro identifikaci on-line návštěvníka, jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto identifikační osobní údaje shromažďujeme pouze proto, abychom mohli odpovídat na otázky našich návštěvníků, které se týkají naší společnosti, jejích produktů a služeb, dále také proto, abychom mohli zasílat literaturu naší společnosti, pozvánky na různé události, informační bulletiny a další nabídky, nebo rovněž proto, abychom mohli oslovovat vítěze losování, soutěží a propagačních akcí. Nikdy nebudeme používat vaši e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje k jinému účelu, než ke zodpovězení vašich dotazů nebo odesílání zpráv o tématech uvedených zde výše. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po určitou dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, ale ne déle jak 10 (deset) let.

Když navštívíte naše webové stránky, dojde k automatickému přihlášení vaší IP adresy (jedinečná adresa, která na internetové síti identifikuje váš počítač), kterou náš webový server automaticky rozpozná. Tyto IP adresy používáme proto, aby nám pomáhaly při správě našich internetových stránek a shromažďování různých demografických informací pro souhrnné použití.

Naše stránky někdy obsahují informace o losováních, soutěžích nebo jiných propagačních akcích, které společnost Hill's nabízí sama nebo společně s jinými internetovými podniky. Můžeme vám v některých případech k těmto příležitostem povolit elektronický přístup. Pokud tato situace nastane, společnost Hill's nebo naši autorizovaní zástupci budou používat tyto údaje za účelem vedení této reklamní akce (např. za účelem kontaktování vaší osoby v případě, že jste vyhráli) a na základě vašeho souhlasu budou nabízet produkty a služby společnosti Hill's a našich přidružených sponzorů této propagace. Kromě toho můžeme shromažďovat rovněž demografické a jiné údaje za účelem průzkumu trhu, reklamy či propagace.

V rámci služeb, které jsou vám nabízeny prostřednictvím našich internetových stránek, mohou být informace, které jste nám poskytli, přeneseny také do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Tato situace může nastat například tehdy, když se některý z našich serverů čas od času nachází v zemi mimo tento Evropský hospodářský prostor, nebo když se mimo tento prostor nachází jeden z našich poskytovatelů služeb. Sdílíme rovněž informace v rámci sítě našich společností ve skupině, které se nacházejí v různých zemích po celém světě, včetně domácí společnosti Hill's Pet Nutrition Inc. na území Spojených států amerických. Zákony na ochranu údajů v těchto zemích se nemusejí shodovat se zákony platnými na území Evropského hospodářského prostoru (EEA). Společnost Hill’s Pet Nutrition může sdílet osobní údaje registrovaných uživatelů s distributorem v České Republice a použít je k emailové korespondenci o soutěžích, produktových nabídkách, výsledcích kurzů VNA, nebo k zasílání newsletterů, nebo zaslání odpovědi na vaše dotazy.

Správcem těchto osobních dat je společnost Hill's Pet Nutrition, s.r.o. se sídlem na Praze 8, Rohanské nábřeží 678/23, 186 00, Česká republika.

Zásady používání cookies ve společnosti Hill’s Pet Nutrition - Evropa

Na našich webových stránkách používáme cookies a podobné technologie. Toto oznámení informuje o tom, jak používáme cookies a jak je můžete ovládat.

Používáním této webové stránky (a každé webové stránky provozované námi nebo našimi přidruženými organizacemi) souhlasíte s používáním cookies (a podobných technologií) v souladu s tímto oznámením. Zejména souhlasíte s používáním analytických, reklamních a funkčních cookies pro níže uvedené účely.

Pokud s používáním těchto cookies nesouhlasíte, přečtěte si prosím níže uvedenou část s názvem „Jak ovládat nebo mazat cookies“, kde najdete další pokyny.

Co je to cookie?

Cookies jsou malé soubory písmen a číslic, které se stahují do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webové stránky. Cookies jsou pak při každé následné návštěvě odesílány zpět do původní webové stránky nebo do jiné webové schránky, která rozpoznává cookie. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele.

Cookies provádějí množství různých úloh - zajišťují například váš efektivní pohyb po stránkách, zapamatování vašich preferencí a obecně zlepšují uživatelský komfort. Mohou rovněž pomoci zobrazovat relevantnější online reklamy s ohledem na vás a vaše zájmy.
Používáme dvě široké kategorie cookies:

  • Cookies první strany ukládanépřímo naší společností do vašeho počítače.
  • Cookies třetí strany ukládané třetí stranou naším jménem. Cookies třetí strany používáme, protože nám pomáhají analyzovat naše webové stránky a jejich používání, a zobrazovat reklamu na míru (jak je popsáno níže).

Jak používáme cookies?

Níže uvedená tabulka sumarizuje, jak naše společnost a třetí strany používají cookies na našich webových stránkách. Patří sem používání cookies pro:

  • průběžné zjišťování celkového počtu návštěvníků našich stránek a typů internetových prohlížečů (např. Firefox, Safari nebo Internet Explorer) a operačních systémů (např. Windows nebo Macintosh) používaných našimi návštěvníky;
  • monitorování výkonu našich stránek, včetně toho, jak se návštěvníci po našich webových stránkách pohybují, a zlepšování našich webových stránek;
  • přizpůsobování a vylepšování vašeho online komfortu; a
  • umožnění reklamy na míru od společnosti Hill a třetích stran na našich webových stránkách i mimo ně.

Jaké typy cookies používáme?

Typy cookies používané na našich webových stránkách mohou být klasifikovány do jedné ze čtyř kategorií, jmenovitě „základní cookies webových stránek“, „funkční cookies“, „analytické cookies“ a „reklamní cookies“. Následující tabulka poskytuje další informace o jednotlivých kategoriích a účelu námi používaných cookies:

Typ cookies

Funkce Cookies/strong>

Zdroj a způsob blokování

Základní cookies webových stránek

Tyto cookies jsou nezbytné pro umožnění vašeho pohybu po našich webových stránkách a používání funkcí těchto stránek. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity pro marketing nebo zapamatování historie vašeho používání internetu. Tyto cookies jsou často specifické pro relaci a po ukončení zobrazení webové stránky (relace) pozbydou platnosti. Tuto kategorii cookies nelze zakázat.

Hill’s
(first party cookies)

Funkční cookies

Tyto cookies umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovaly vámi provedené volby (jako například jméno uživatele, jazyk nebo váš region) a mohly tak poskytovat vylepšené a více personalizované funkce. Informace, které tyto cookies shromažďují, mohou být učiněny anonymními a tyto cookies nemohou sledovat vaše prohlížecí aktivity na jiných webových stránkách. Tuto kategorii cookies nelze zakázat.

Hill’s
(first party cookies)

Funkční a reklamní cookies

Tyto cookies se používají pro poskytování některého obsahu z našich webových stránek pomocí YouTube. Data shromážděná společností Google mohou být rovněž používána společností Google a jejími partnery pro jiné účely, včetně poskytování reklam na míru na našich webových stránkách i mimo ně.

YouTube (opt-out)

Analytické cookies

Tyto cookies, včetně cache cookies, jsou používány službami Google Analytics, Omniture, Fabric a Quantcast, a používají se pro shromažďování informací o tom, jak návštěvníci naše stránky používají, včetně počtu návštěvníků, webových stránek, které je odkázaly na naše webové stránky a stránek, které na našich webových stránkách navštívili. Tyto informace používáme pro tvorbu reportů a vylepšování našich webových stránek, například prostřednictvím informací, zda uživatel nenarazil na nějaké chyby a zajištění, aby uživatelé snadno našli vše, co hledají. Tyto cookies obvykle zůstávají ve vašem počítači tak dlouho, dokud je nesmažete.

Omniture (opt-out)
Google Analytics (opt-out)

Fabric (opt-out)

Quantcast (opt-out)

Reklamní cookies

Tyto cookies se používají pro shromažďování dat o webových stránkách a jednotlivých stránkách navštívených uživateli na našich webových stránkách i mimo ně (což může například ukazovat vaše zájmy a další atributy). Typicky se používají pro poskytování reklam a další marketingové komunikace s ohledem na vás a vaše zájmy. Používají se rovněž pro omezení počtu zobrazení reklamy, stejně jako pro usnadnění měření efektivity reklamní kampaně. Obvykle jsou vkládány reklamními sítěmi s naším svolením. Zůstávají na počítači tak dlouho, dokud je nesmažete a pamatují si, že jste navštívili konkrétní webovou stránku. Mohou rovněž zjišťovat, zda jste se na naši webovou stránku dostali prostřednictvím reklamního odkazu.

Tyto informace jsou sdíleny s dalšími organizacemi, jako například inzerenty a našimi dodavateli, kteří je mohou používat společně s informacemi o vašem používání dalších webových stránek, včetně identifikace sdílených zájmů a chování napříč skupinami uživatelů, kteří navštěvují naše (a další) webové stránky.

AddThis (opt-out)
AppNexus (opt-out)
Doubleclick (opt-out)
Facebook
Media6Degrees (opt-out)
Mediamind (opt-out)
Twitter
Yahoo (opt-out)

Fabric (opt-out)

Jiné podobné technologie

Stejně jako mnohé jiné webové stránky, i my používáme technologie podobné cookies, včetně místních sdílených objektů (někdy nazývaných „flash cookies“), detekce historie prohlížeče (browser sniffing), otisků prstů prohlížeče (browser fingerprinting) a pixelových tagů (někdy nazývaných „web beacons“).To dodává nám a našim poskytovatelům informace o tom, jak jsou naše webové stránky a jejich obsah návštěvníky používány a umožňuje nám zjistit, zda byly naše či jiné webové stránky konkrétním zařízením nebo počítačem v minulosti navštíveny.

Naše servery automaticky zaznamenají při vaší návštěvě našich webových stránek vaši IP adresu a my ji následně můžeme spojit s názvem vaší domény nebo domény poskytovatele přístupu k internetu. Můžeme rovněž zachytávat určitá „clickstream“ data týkající se vašeho používání našich webových stránek. Clickstream data zahrnují například informace o vašem počítači nebo zařízení, webovém prohlížeči, operačním systému a jejich nastavení, odkazované stránce, která vás připojila na naše stránky, stránkách a obsahu, který zobrazujete nebo na který klepnete během vaší návštěvy a kdy a jak dlouho jste tak činili, o vámi stahovaných položkách, další webové stránce, kterou navštívíte po opuštění našich stránek a jakýchkoli vyhledávaných pojmech, které jste zadali na našich stránkách nebo na referenční stránce.

Jak ovládat nebo mazat cookies

Máte právo volby, zda chcete cookies akceptovat či nikoli; vysvětlení, jak uplatnit toto vaše právo, je uvedeno níže. Uvědomte si ale, že v případě, že se rozhodnete odmítnout cookies, vám nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek a jakákoli komunikace, kterou od nás obdržíte, může být méně relevantní, než by mohla být. Rovněž si prosím uvědomte, že v případě, že se rozhodnete spravovat preference vašich cookies, umístí náš nástroj pro správu cookies na vaše zařízení cookie, aby mohl vaše volby respektovat. Pokud cookies smažete nebo odstraníte z vašeho zařízení, odstraní se tím rovněž tato preferenční cookie a své volby budete muset obnovit.

Cookies můžete blokovat pomocí zamítacích odkazů ve výše uvedené tabulce nebo změnou nastavení vašeho prohlížeče tak, aby nemohly být cookies z našich webových stránek ukládány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle pokynů vašeho prohlížeče (obvykle je najdete v nabídce „Help“ (Nápověda), „Tools“ (Nástroje) nebo „Edit“ (Upravit)). Zakázáním cookie nebo kategorie cookie se cookie nesmaže z vašeho prohlížeče; její smazání musíte provést sami ve vašem prohlížeči.

Pro další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, jaké cookies byly uloženy do vašeho zařízení a jak je spravovat a mazat, navštivte webové stránky www.allaboutcookies.org.

Cookies nastavené v minulosti

Pokud jste zakázali jednu nebo více cookies, můžeme používat informace shromážděné z těchto cookies předtím, než byla nastavena vaše preference zákazu. Přestaneme však používat zakázanou cookie pro shromažďování jakýchkoli dalších informací.

Přejeme příjemné chvíle strávené na našem portálu!

© Hill's Pet Nutrition, Inc. All rights reserved.