PRAVIDLA HILL’S VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU 4+1
PRO ROK 2019 – 2020

 

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla věrnostního programu 4+1 pořádaného společností Hill’s Pet Nutrition s.r.o. (dále jen Program). Výňatky z Pravidel uvedené na reklamních a propagačních materiálech Programu či na Stránkách Programu (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. POPIS PROGRAMU

  Na základě zakoupením čtyřech shodných produktů Hill’s z řady Science Plan, Vet Essentials nebo Prescription Diet1 o stejné hmotnosti v některé z vybraných kamenných prodejen s chovatelskými potřebami či obchodů majících oprávnění k výdeji veterinárních léčivých přípravků vázaných na předpis (dále jen Prodejny) či veterinárních ordinací (dále jen Veterinární ordinace) zapojených do Programu v rámci České republiky a Slovenské republiky a na základě odevzdání účastnické karty Programu (dále jen Účastnická karta), získávají účastníci Programu nárok na pátý shodný produkt Hill’s z řady Science Plan, Vet Essentials nebo Prescription Diet2 zdarma.
 2. ORGANIZÁTOR PROGRAMU
  1. Organizátorem Programu je společnost Hill’s Pet Nutrition s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04105575 (dále jen Organizátor).
  2. Za účelem administrativního zajištění Programu bude Organizátor spolupracovat s Prodejnami a Veterinárními ordinacemi a dále s velkoobchody, které Prodejnám a Veterinární ordinacím mohou dodávat produkty Hill’s.
 3. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU, ÚČASTNICKÉ KARTY
  1. Program probíhá v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Programu).
  2. Organizátor do Programu věnuje celkem 2000 (slovy: dva tisíce) Účastnických karet. Dostupnost a množství Účastnických karet v jednotlivých Prodejnách a Veterinárních ordinacích se tak může lišit a není garantována Organizátorem.
 4. PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU
  1. Programu se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které během Doby trvání Programu (i) zakoupí v jedné z Prodejen či Veterinárních ordinací čtyři shodné produkty z řady Science Plan, Vet Essentials nebo Prescription Diet o stejné hmotnosti; (ii) vyzvednou si v Prodejně či Veterinární ordinaci Účastnickou kartu a nalepí na ni čtyři čárové EAN kódy z obalů zakoupených produktů Hill’s; a (iii) odevzdají Účastnickou kartu spolu s doklady o nákupu produktů Hill’s v Prodejně či Veterinární ordinaci, kde všechny tyto produkty Hill’s zakoupili.
  2. Po odevzdání Účastnické karty dle čl. 3.1 Pravidel získá účastník pátý shodný produkt Hill’s zdarma, a to v nejbližším možném termínu po dohodě s příslušnou Prodejnou či Veterinární ordinací.
  3. Účastník se může Programu zúčastnit i opakovaně. Každá další účast však vyžaduje splnění podmínek dle čl. 3.1 Pravidel účastníkem.
  4. Zaměstnanci Organizátora, Veterinárních ordinací a Prodejen a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v Programu vyloučeni.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Organizátor je oprávněn Pravidla Programu kdykoliv změnit či Program zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Programu, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady, zejména v případech, kdy se bude Organizátor důvodně domnívat, že došlo k porušení těchto Pravidel ze strany zúčastněných osob. Účastnické karty odevzdané po datu zrušení či ukončení Programu nezakládají nárok na pátý produkt Hill’s zdarma.
  2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na stránkách Programu www.hillspet.cz (dále jen Stránky Programu).
  3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Programu lze považovat za rozhodující.
  4. Produkty, na které vznikne účastníkům nárok při splnění podmínek Programu, nejsou směnitelné za peníze a nárok na ně není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Programu účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
  5. Účast v Programu je dobrovolná. Svou účastí v Programu účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.

 

1Pro účely Programu Organizátor upozorňuje, že produkty Hill’s z řady Vet Essentials je možné zakoupit pouze ve veterinárních ordinacích a produkty Hill‘s z řad Prescription Diet pouze ve veterinárních ordinacích nebo obchodech majících oprávnění k výdeji veterinárních léčivých přípravků vázaných na předpis.

2Pro účely Programu Organizátor upozorňuje, že se věrnostní program 4+1 pro řadu Prescription Diet vztahuje pouze na limitované množství karet distribuovaných v roce 2019.