Skip to Main Content

Právní prohlášení pro HillsVet.cz

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK

Společnost Hill's Pet Nutrition, s.r.o. („Hill‘s“) provozuje tuto internetovou stránku jako svou službu pro internetovou komunitu. Obsah (obrázky a text), který je zde umístěn společností Hill's nebo společnostmi patřících do této skupiny a rovněž prostřednictvím společnosti Colgate-Palmolive, je chráněn autorskými právy. Značky, loga, štítky a vzory balení („trademarks“), které se objevují na těchto stránkách, jsou majetkem společnosti Hill's Pet Nutrition Inc., společností patřících do této skupiny nebo poskytovatelů licencí (u nichž je takto uvedeno). Umístěním těchto ochranných známek na svých stránkách neuděluje společnost Hill's žádnou licenci na užívání nebo kopírování těchto materiálů. Tyto ochranné známky označují společnost Hill's jako svého vlastníka pouze na území Spojených států. Příslušný status a způsob značení ochranných známek se může v jednotlivých zemích lišit. Obsah těchto webových stránek si můžete stáhnout pouze za účelem vašeho osobního (nekomerčního) použití. Tento obsah nesmí být dále kopírován a jakýmkoli způsobem upravován.

Společnost Hill's vynakládá přiměřené úsilí, aby poskytovala přesné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky ani jakákoli prohlášení vztahující se k této přesnosti či úplnosti. Společnost se v plném rozsahu povoleném rozhodným právem zříká veškerých záruk, podmínek a dalších ustanovení týkajících se těchto webových stránek a jejich obsahu, včetně jakýchkoli záruk, podmínek a ustanovení, které v tomto ohledu mohou být zahrnuty a které se týkají kvality, vhodnosti pro daný účel, titulu, shody s pravidly nebo jiných příslušných ustanovení.

Společnost Hill's nesmí jednat, a to bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení a body v těchto podmínkách, takovým způsobem, kterým by se zříkala své odpovědnosti nebo kterým by jakkoli omezovala svou odpovědnost za smrt či osobní újmu vzniklou v důsledku vlastní nedbalosti, podvodného jednání, nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze žádným rozhodným právem vyloučit nebo omezit. Jakákoli zákonná práva uživatelů v jejich postavení spotřebitelů nejsou žádnou z těchto podmínek dotčena.

V souladu s předchozími odstavci nebude společnost Hill's v žádném případě odpovědná (ať už z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu) za ztrátu zisku, exemplární nebo zvláštní škody, ztráty z prodeje, ztráty příjmů, ztráty softwaru nebo dat, ztráty počítačových vybavení, ztráty nebo plýtvání času zaměstnanců a zaměstnanců na vysokých postech, jakékoli nepřímé, následné nebo zvláštní ztráty. Tedy, za všechny tyto ztráty, které mohou v určitých případech nastat.

Maximální úhrnná odpovědnost společnosti Hill's vůči vám, v souvislosti s těmito webovými stránkami a na základě smlouvy, včetně případů nedbalosti, je tímto naprosto vyloučena.

Společnost Hill's nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku vaší nemožnosti přístupu na tyto stránky, které společnost Hill's provozuje, nebo škody vzniklé v důsledku prostého spoléhání na informace uvedené na těchto internetových stránkách.

Pokud kliknete na některé odkazy stránek www.HillsVet.com a jiných domén vlastněných a provozovaných společností Hill's či jiným členem nebo firmou skupiny Hill's Group, můžete se dostat i na jiné webové stránky, za které www.HillsVet.com a jiné domény vlastněné a provozované společností Hill's nebo dalšími členy skupiny nenesou žádnou odpovědnost.

Společnost Hill's shromažďuje informace, které vás mohou identifikovat pouze na základě dobrovolnosti. Společnost Hill's používá tyto informace v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou popsány níže.

Jakékoli neosobní informace, sdělení nebo materiály, které zašlete na stránky www.HillsVet.com a na jiné domény vlastněné a provozované společností Hill's či dalšími členy skupiny Hill's Group, nebo takové informace, které zašlete na elektronickou adresu společnosti Hill's, nejsou považovány za důvěrné. Máme plné právo používat a kopírovat tyto informace, a to zcela svobodně a za jakýmkoliv účelem. Konkrétně máme plné právo používat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky obsažené v těchto informacích, a to za jakýmkoli účelem, včetně vývoje, výroby a marketingu výrobků. Veškeré informace, které zašlete na webové stránky www.HillsVet.com a na jiné domény vlastněné a provozované společností Hill's či jinými členy skupiny Hill's Group, musejí být pravdivé a nesmějí porušovat práva ostatních subjektů. Tyto informace musejí mít také legální charakter.

Společnost Hill's si vyhrazuje právo odstraňovat tyto produkty uvedené na stránkách www.HillsVet.com a na jiných doménách vlastněných a provozovaných společností Hill's či jinými členy skupiny Hill's Group. Tato společnost má rovněž právo kdykoli toto právní ustanovení změnit či upravit.